By using site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ GDPR  ΣΤΟ  eshop.maxairasautoparts.gr

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, ο  ενδιαφερόμενος πρέπει να ερωτάται για την συναίνεση του σε συγκεκριμένα νομικά και πραγματικά δεδομένα. Το eshop.maxairasautoparts.gr πρέπει  να συλλέγει συγκεκριμένους  τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:

Πρέπει αρχικά να γίνεται σαφές στον χρήση ότι  κατά την εγγραφή του ως πελάτης θα δίνει τα  στοιχεία του προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το eshop.maxairasautoparts.gr,  να γνωρίζει ότι τα στοιχεία που δίνει αφορούν για  συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατα καιρούς, για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet,  κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google).

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα  eshop.maxairasautoparts.gr θα  πρέπει να ζητείται κάθε φορά με σαφή τρόπο  το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του πελάτη, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο του , στοιχεία πιστωτικής κάρτας, καθώς και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας.

Συμπληρωματικά μπορεί να ζητάει το eshop.maxairasautoparts.gr πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχει ζητηθεί.

Επιπλέον πρέπει να γίνεται σαφές και να ζητείται η συναίνεση από τον πελάτη ότι το eshop.maxairasautoparts.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που δίδονται  κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του σχετικά  (i) με  την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του , (ii) την  επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το eshop.maxairasautoparts.gr, (iv) ειδικές προσφορές του eshop.maxairasautoparts.gr, (v) ενεργοποίηση υπηρεσίας τηλεφωνίας ή internet, (vi) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.  Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει αν θέλει η όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες.

Είναι νομικά απαραίτητο για την  διεκπεραίωση παραγγελίας  να ερωτάται ο πελάτης  αν συναινεί στην συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης  πρέπει η χρήση πιστωτικής κάρτας του πελάτη , για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση γεγονός το οποίο πρέπει να γνωρίζει πριν από την συναλλαγή.

 Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του.

 Στην περίπτωση κατά την οποία προσκομιστούν τελικά τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον πελάτη,  τα οποία ο ίδιος δηλώνει και προσκομίζει, εφόσον έχει ερωτηθεί κατά τον ως άνω τρόπο νωρίτερα, αυτόματα σημαίνει ότι συναινεί  ώστε να γίνεται επεξεργασία αυτών από τον χρήστη της ιστοσελίδας.

Ο πελάτης πρέπει κατά το ισχύον νομικό καθεστώς να γνωρίζει ότι ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας  συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει αυτόβουλα ο επισκέπτης/μέλος κατά τη χρήση των υπηρεσιών του και για τους σκοπούς που περιγράφονται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ειδική έγγραφη συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους, ο οποίος έχει δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεσή του αυτή οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης αίτησης.  Πρέπει να γίνεται σαφές ότι δεν συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέπτες/μέλη του από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Η ιστοσελίδα  πρέπει να γνωστοποιεί ότι δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών του σε κανένα τρίτο φορέα. Η ιστοσελίδα μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο αν:

1.     Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/μελών για τη διοχέτευση των προσωπικών τους δεδομένων

2.      Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρία και  καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των επισκεπτών/μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρία με την επωνυμία …………….. έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες/μέλη του καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς αυτό.

3.      Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Η ιστοσελίδα εταιρία  πρέπει να  τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση, ακούσια καταστροφή. Πρέπει να γίνεται σαφές στον πελάτη ότι η  ιστοσελίδα  δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία του, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, θετική ή αποθετική, στον επισκέπτη/μέλος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του.

Επιπλέον ο επισκέπτης/μέλος δικαιούται να ενημερωθεί σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την ιστοσελίδα. Η σχετική αίτηση οφείλει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στη διεύθυνση της εταιρείας, μαζί με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα του αιτούντος, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις αποφάσεις της αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ιστοσελίδα  υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο του. Ειδικότερα μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμα και διαγραφή τους

 Η εταιρεία πρέπει να γνωστοποιεί ότι μας συμμορφώνεται πλήρως με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (General Data Protection Regulation) 2016/679 ΕΕ με ισχύ από τις 25 Μαϊου 2018.

Επιπλέον σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται συλλογή με  κανέναν τρόπο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων  από τους επισκέπτες/πελάτες του όπως π.χ. φύλο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κτλ. παρά μόνο τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη σε κρυπτογραφημένη μορφή χωρίς δυνατότητες αποκρυπτογράφησης.

 

·       ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Δικαίωμα φορητότητας (αρ. 20): Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί γραπτώς - με e-mail ή απλή αλληλογραφία - από την εταιρεία μας να του προμηθεύσει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί στη βάση δεδομένων ή σε άλλες μορφές αρχείων.

2. Δικαίωμα στην ενημέρωση (αρ. 12,13,14): Ο πελάτης/μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί γραπτώς τους λόγους και τις ακριβείς διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία για την επεξεργασία/διανομή/χρήση των προσωπικών του δεδομένων και τα στοιχεία του υπευθύνου διαχείρισης εντός της εταιρείας.

3. Δικαίωμα άρνησης/αντίρρησης (αρ. 18, 21): Ο πελάτης/μέλος μπορεί να αιτηθεί εγγράφως για ιδίους λόγους, από την εταιρεία, την απαγόρευση του δικαιώματος επεξεργασίας ή χρήσης των προσωπικών του δεδομένων.

4. Δικαίωμα επεξεργασίας (αρ. 15): Ο πελάτης/μέλος μπορεί να δεί και να επεξεργαστεί ο ίδιος όποτε επιθυμεί τα προσωπικά του δεδομένα αφού συνδεθεί ως μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα από την επιλογή "ο λογαριασμός μου". Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την εταιρεία την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλώνοντας μας γραπτώς με e-mail τα στοιχεία που επιθυμεί να τροποποιηθούν.

5. Δικαίωμα στη λήθη (αρ. 16): Ο πελάτης-μέλος διατηρεί το δικαίωμα πλήρους, άμεσης και αμετάκλητης διαγραφής του λογαριασμού του μέσα από τις επιλογές του προφίλ του. Αποδέχεται ότι με την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων: i) δεν θα έχει πλέον δικαίωμα σύνδεσης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ii) δεν θα έχει πρόσβαση στο ιστορικό με τις παραγγελίες του από το eshop.maxairasautoparts.gr iii) η εταιρεία δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και συνεπώς διακόπτεται κάθε μορφής δυνατότητα επικοινωνίας με τον πελάτη iv) δεν θα έχει δικαίωμα ανάκτησης ή τροποποίησης των προσωπικών του δεδομένων μετά την διαγραφή v) μπορεί όποτε θέλει να κάνει εκ νέου εγγραφή στο eshop.maxairasautoparts.gr με τα ίδια στοιχεία.

                

ΑΘΗΝΑ, 18/05/2020

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΜΔΣΑ:37396

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 143, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ:2103307424, 6979534662

email:kostasdimop@hotmail.com